AKSE 15 (1991) – Germany, University of Regensburg