AKSE 16 (1992) – Germany, University of Heidelberg