AKSE 35 (2011) – Germany, Goethe University Frankfurt