AKSE 36 (2012) – Germany, Goethe University Frankfurt