AKSE 40 (2016) – Germany, Goethe University Frankfurt