AKSE 42 (2018) – Germany, Goethe University Frankfurt