AKSE 43 (2020) – Germany – Goethe University Frankfurt