AKSE 5 (1981) – West Germany (BRD), University of Hamburg