AKSE 6 (1983) – West Germany BRD – University of Hamburg