Skip to main content

AKSE 9 (1986) – Nikolaj Melanowicz, On Lim Sok-pop – Kim Soki-han – and his Novel, A Volcano Island – Kazasto – A Discussion