AKSE 9 (1986) – West Germany (BRD), University of Hamburg