AKSE 41 (2017) – Germany, University of Heidelberg